دسته‌بندی: تور استانبول

هزاران اثر ادبی، آهنگ، مقاله تبلیغاتی در مورد استانبول، انتشارات علمی در توصیف تاریخ شهر؛ یافتن ده ها اطلاعات در مورد هتل های بوتیک شهر بسیار آسان است. در واقع، کاملاً طبیعی است که چنین اطلاعاتی حتی اگر به دنبال آن نباشید، به دست بیاید. هنگام توضیح اهمیت این شهر که سنگ و خاک آن تاریخ است، برای جهان، بهتر است به جای تغییراتی که در طول زمان دستخوش آن شده است، شکل گیری زمان در استانبول را توضیح دهیم.
اخبار و مقالات